Свържете се с нас
Последвайте ни

Общи условия

pure nutrition

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 1. При прилагане на настоящите общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

1. Bredas – електронен магазин, достъпен на адрес в интернет https://bredas.bg/, предлагащ за продажба месо и други стоки, собственост на “БРЕДАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. Пирин №91, ет.3, офис 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206975146.

2. клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;

3. клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на Bredas, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

4. поръчка е всяка отделна изпратена до Bredas заявка от клиент за закупуване на стоки от електронния магазин. Bredas потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение по e-mail или на посочен от клиента телефонен номер.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. Настоящите общи условия уреждат отношенията между Bredas и всеки регистриран клиент на електронния магазин.

Чл. 3. Настоящите общи условия се считат за приети с осъществяване на регистрацията на нов клиент и обвързват Bredas и съответния регистриран клиент на електронния магазин при всяко използване на електронния магазин за периода на активност на клиентския профил.

Чл. 4. Настоящите общи условия са достъпни на интернет страница https://bredas.bg/obshti-usloviya

III. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 5. За да може да използва електронния магазин, съответният клиент трябва да създаде свой клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация.

Чл. 6. (1) С отбелязването при регистрация на отметката за приемане на общите условия клиентът декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите общи условия и заявява, че ги приема и се задължава да ги спазва.

(2) С осъществяването на регистрация клиентът декларира, че е навършил 18 години. Bredas има право да откаже приемане на поръчка в случай на съмнение, че съответният клиент не е навършил 18 години.

(3) С осъществяването на регистрация клиентът декларира, че предоставените данни за самоличност са верни и пълни и дава изричното си съгласие за обработването им по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни от страна на Bredas.

(4) Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договори между страните.

(5) Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите общи условия клиентът дава съгласието си да получава от Bredas системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

Чл. 7. Bredas потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация e-mail адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил.

Чл. 8. Посоченият в електронната форма за регистрация e-mail адрес ще бъде използван от Bredas за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 9 (1) Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Bredas.

(2) Bredas приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния клиент като достъп, осъществен от самия клиент.

Чл. 10. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат верни и пълни.

Чл. 11. Клиентът няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BREDAS

Чл. 12. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на електронния магазин Bredas може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до него.

Чл. 13. Bredas има право да изпраща на клиентите месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с дейността на електронния магазин съобщения.

VI. ДОСТАВКА

Чл. 14. Поръчаните стоки се доставят от собствен хладилен транспорт или куриерска фирма на посочен от клиента адрес на територията на Република България.

Чл. 15. Поръчаните стоки се доставят в срок до 2 (два) работни дни от датата, указана като ‘Дата за доставка’ за съответния продукт при условие, че плащането за поръчката е получено минимум 1 работен ден преди указаната дата за доставка. Когато в поръчката липсват продукти с указана ‘Дата за доставка’, поръчаните стоки се доставят в срок до 2 (два) работни дни от момента на получаване на плащане за поръчката.

Чл. 16. (1) Поръчаните стоки се предават на посочения от клиента адрес срещу подпис на клиента или на трето лице, което ги приема и потвърждава тяхното получаване от името на клиента.

(2) В случай че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или от страна на клиента не бъдат осигурени условия за предаване на стоките в този срок, Bredas се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки.

(3) В случай че клиентът заяви желанието си да получи стоките след изтичане на срока за доставка в случаите по предходната алинея, той поема всички разходи по повторната доставка.

(4) Клиентът има право да откаже да получи в момента на доставка поръчаните от него стоки, когато:

1. доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от него и това може да бъде установено при обикновения им преглед;

2. стоките са били повредени при транспортирането им.

(5) След получаване на стоките клиентът има право да иска връщането им, ако по-късно открие недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед. Bredas не носи отговорност, в случай че характеристиките на стоката се отклоняват от посочените от производителя или дистрибутора.

(6) В случаите по предходните две алинеи клиентът може да поиска писмено от Bredas доставените му стоки да бъдат заменени със съответстващи на договореното.

Чл. 17. При неоснователен отказ за получаване на поръчаните стоки от страна на клиента, той дължи заплащане на разходите за доставката и връщането им. В тези случаи клиентът дължи на Bredas обезщетение за претърпените загуби и пропуснатите ползи вследствие на неоснователния отказ.

VII. ПРАВА НА КЛИЕНТА

Чл. 18. (1) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки от Bredas в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на поръчаните стоки.

(2) Клиентът може да упражни правото си по ал. 1 чрез отправяне на писмено съобщение до Bredas за отказ от сключения договор.

(3) В случаите по предходната алинея клиентът е длъжен да върне поръчаните стоки на Bredas с ненарушена опаковка в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Bredas за решението си да се откаже от договора, а до момента на предаването им да ги съхранява, както и да осигури запазването на качеството и безопасността им. Клиентът дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките. Bredas дължи на клиента възстановяване в пълен размер на заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(4) Правото на отказ по ал. 1 не може да бъде упражнено по отношение на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им, а също така и на стоки, които са върнати с изтекъл срок на годност или в негодно за употреба състояние поради неправилно съхранение от страна на клиента или неправилно съхранение по време на транспорта от клиента до Bredas. Правилното съхранение на продуктите се осъществява при температура от максимум 4 градуса по целзий.

VIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. Bredas събира, съхранява и обработва лични данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни и единствено за цели, свързани с упражняването на правата и изпълнението на задълженията на страните по настоящия договор, например за изпълнение на направените от клиентите поръчки, както и с оглед идентификация на клиента и индивидуализиране на съответния клиентски профил.

Чл. 20. Bredas предприема всички мерки за защита на личните данни на клиентите срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

Чл. 21. Bredas не предоставя личните данни на клиентите на трети лица освен на куриерски фирми във връзка с доставката на поръчаните стоки, както и в допустимите по закон случаи.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 22. Електронният магазин Bredas и цялото негово съдържание са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. “Бредас” ЕООД притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. При необходимост Bredas има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите общи условия.

Чл. 24. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите общи условия Bredas изрично уведомява клиентите в писмен вид чрез съобщение до посочения при регистрацията e-mail адрес или чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на електронния магазин, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

Чл. 25. В двуседмичния срок по предходния член клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Bredas, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай клиентският профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

Чл. 26. В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок по чл. 24, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

Чл. 27. Изменения и/или допълнения на настоящите общи условия не засягат отношенията между Bredas и клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени и приети поръчки.

XI. ПРЕКРАТЯВЯНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 28. (1) Отношенията между страните се прекратяват в следните случаи:

1. по взаимно съгласие;

2. при доброволна деактивация на клиентския профил от страна на клиента;

3. в случай, че клиентът в срока по чл. 24 заяви изрично в писмен вид, че не приема извършените изменения и/или допълнения на общите условия;

4. едностранно от Bredas, в случай че бъде установено, че клиентът използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия.

(2) В случаите по предходната алинея клиентският профил на клиента се закрива и достъпът до него се прекратява.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. Всички цени на стоки в електронния магазин Bredas са в български лева (BGN) с включен ДДС.

Чл. 30. Посочените в електронния магазин Bredas цени на отделните стоки не включват разходите за тяхната доставка. Окончателната сума, включваща цената на стоките и разходите за тяхната доставка, се заплаща от клиента на доставящата куриерска фирма под формата на наложен платеж в момента на получаване на стоките.

Чл. 31. Bredas има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин стоки, цените за доставка и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява на цените и при другите условия, изрично посочени при отправянето на съответната заявка.

Чл. 32. (1) Bredas полага грижа информацията за наличност на стоките в електронния магазин винаги да бъде актуална и точна. В случай че Bredas не може да изпълни поръчката поради липса на наличност на заявените за покупка стоки, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от изпращането на заявка Bredas уведомява съответния клиент, че поръчката му не може да бъде изпълнена.

(2) В случаите по предходната алинея Bredas възстановява заплатените от клиента суми или променя поръчката по желание на клиента.

Чл. 33. Bredas не носи отговорност за забавено приемане или неприемане на изпратени заявки за покупка, когато то се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Отделните поръчки пораждат действие между страните след проверка на наличността на заявените за покупка стоки и след потвърждаване от страна на Bredas за приемане на поръчката чрез изпращане на съобщение по e-mail или на посочен от клиента телефонен номер.

Чл. 34. Bredas не носи отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите общи условия от страна на клиента или поради други, независещи от Bredas причини.

Чл. 35. Bredas не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента, включително и чрез използване от клиента на чужди данни за самоличност.

Чл. 36. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите на него стоки Bredas насърчава клиентите си да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Bredas, право на клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронна платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

Чл. 37. Bredas посочва като методи за връзка електронната поща: contact@bredas.bg и телефонен номер +359885434003.

Чл. 38. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.

Чл. 39. При необходимост от възстановяване на сума платена с карта сумата ще бъде върната автоматично по картата, с която е платено.

Последна актуализация: 06.12.2017 г.

Please enter your email address to receive your cart as a PDF.